REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.cocorose.pl

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a) Usługodawca Izabela Kowalczyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ELEVEN GROUP, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce, tym samym Biuro Obsługi Klienta znajduje się  pod tym adresem. NIP 7722360651, REGON 260473731, adres kontakt@cocorose.pl
b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.cocorose.pl
c) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
e) Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów świadczonych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
f) Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie lub za jego pośrednictwem objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
g) Materiał – streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.
e) Serwis Facebook, Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

3.Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
6. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,

c) aktywne konto poczty e-mail.

2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,

b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Użytkownikiem.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
3. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

4. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji komunikowany w Serwisie przy opisie danego Produktu.
5. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
7. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po prezentacji produktu. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
8.Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

9. Nabycie Usług odpłatnych w Serwisie wymaga napisania wiadomości e-mail lub wiadomości za pomocą facebook oraz uiszczenia płatności na otrzymany w wiadomości zwrotnej numer konta bankowego, podany na fakturze proforma. Dane do kontaktu dostępne są na stronie internetowej Serwisu. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta użytkownika w Serwisie.

10. W przypadku odpłatnych materiałów w postaci plików elektronicznych z planem dietetyczno-treningowym to mają charakter jednorazowy i polegają na przygotowaniu planu dietetycznego oraz treningowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Plan dietetyczny i treningowy są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Użytkownika (ankieta).

11. Formularz wywiadu żywieniowego jest przekazywany Użytkownikowi drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy. W celu prawidłowej realizacji usługi Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia oraz przesłania Usługodawcy drogą mailową ankiety wraz ze zdjęciami swojej sylwetki.

12. Plan dietetyczny i treningowy zostanie wysłany Użytkownikowi drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę ankiety wraz ze zdjęciami od Użytkownika. 

13. Usługi, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, są świadczone przez okres od 4 do 7 tygodni od dnia zapłaty. Może z nich skorzystać wyłącznie Użytkownik, który uprzednio nabył usługi w sposób określony w ust. 8 niniejszego paragrafu.

14. W ramach usług, o których mowa w ust 9 niniejszego paragrafu, Usługodawca zobowiązuje się do udzielania bieżących konsultacji mailowych i telefonicznych związanych z realizacją przygotowanego przez Usługodawcę planu dietetycznego i treningowego.
15. Usługa, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jest świadczona przez czas nieokreślony. Umowa o świadczenie tej usługi może być rozwiązania w każdym czasie.

16. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres kontakt@cocorose.pl
3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Serwisu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami

1. W stosunku do Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości 10% zapłaconej ceny za usługę, chyba, że umowa między stronami stanowi inaczej. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Użytkownik niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono..

§ 9. Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. ZGADZASZ się i rozumiesz że Usługodawca nie jest odpowiedzialny za Twoje wyniki i nie daje żadnych rekomendacji ani gwarancji co do jakiekolwiek rezultatów. Zawsze będzie istnieć prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach.

3. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu.
4. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
5. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2018 r.